My Image

Vedtekter

Sist endret på årsmøte 2016.

§ 1. Stiftelse
Foreningens navn er Tursyklistene. Foreningen ble registrert under dette navnet i 2010.

Foreningen har eksistert under navnet Syklistenes turklubb fra 1897 til 2010.

§ 2. Profil/målsetting/formål
Foreningen skal være en sentral aktør for å markedsføre og tilrettelegge for ferie- og langdistansesykling. Lokallagene skal primært henvende seg til nærmiljøet, mens hovedkontoret tar seg av nasjonale og internasjonale aktiviteter.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

§ 3. Medlemskap
Alle som aksepterer foreningens målsettinger, vedtekter og bestemmelser kan bli medlem.

§ 4 Årsmøtet for lokallag
Lokallagets høyeste myndighet er årsmøtet.

Det er årsmøte for hver lokalavdeling.

Medlemmer har stemmerett ved sin lokalavdeling.

Årsmøtet for lokalavdeling avholdes hvert år i februar/mars. Årsmøtet innkalles av det lokale styret med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene ved bruk av SMS, e-post eller ordinær post.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Vedtakene må fattes med et flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag og saker
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett
 • Organisasjonsplan
 • Valg av representanter til hovedkontorets årsmøte
 • Valg

Protokoll fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene og for hovedkontoret innen 3 uker etter avholdt årsmøte.

§ 5 Årsmøtet ved hovedkontoret
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet ved hovedkontoret.

2 representanter fra hver lokalavdeling har stemmerett ved hovedkontorets årsmøte.

Årsmøtet for hovedkontoret avholdes hvert år i mai. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel til hvert lokallag. Innkalling skal skje ved bruk av SMS, e-post eller ordinær post.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Vedtakene må fattes med et flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag og saker
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett
 • Organisasjonsplan
 • Endring av vedtekter
 • Tildeling av æresbevisninger
 • Valg av representanter til hovedkontorets årsmøte
 • Valg

Protokoll fra årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene og for hovedkontoret innen 3 uker etter avholdt årsmøte.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte i lokallag
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av medlemmene forlanger det.

Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte ved hovedkontoret
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av lokallagene forlanger det.

Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Styret i lokallaget
Lokallaget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak.
 • Iverksette hovedkontorets vedtak.
 • Håndheve vedtekter og bestemmelser.
 • Forestå lokallagets daglige ledelse og representere laget utad.
 • Vurdere økonomiske behov i lokallaget og fordele midlene etter plan og budsjett.
 • Opprette komiteer, utvalg og personer for aktuelle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det føres referat fra styremøtene.

§ 9 Styret ved hovedkontoret
Foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak.
 • Håndheve vedtekter og bestemmelser.
 • Forestå foreningens daglige ledelse og representere foreningen utad.
 • Vurdere økonomiske behov i foreningen og fordele midlene etter plan og budsjett.
 • Opprette komiteer, utvalg og personer for aktuelle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Styret skal holde møte minimum 4 ganger pr år. Styremøte avholdes når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det føres referat fra styremøtene.

§ 10 Foreningens drift
Gjelder for lokallag og hovedkontor.

Styrets leder har ansvaret for den daglige ledelse av lokallaget/foreningen.

Nestleder fungerer som leder under leders fravær.

Sekretæren fører protokoll fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

Kasserer sørger for at lokallagets/foreningens midler er trygt plassert og er ansvarlig for regnskapene.

Valgkomiteen utarbeider forslag til tillitsvalgte på årsmøtet.

§ 11 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Medlemmer som skylder kontingent, mister sine rettigheter og kan strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 12. Æresbevisninger
Æresmedlem skal tildeles person som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen.

§ 13 Vedtektsendring
Gjelder lokalavdeling og hovedkontor.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt opplyst om i møteinnkallingen. Endring av en bestemmelse krever flertall av de avgitte stemmer.


Andre regler

Gode syklister..

 1. er synlige i trafikken,
 2. gir tydelige tegn,
 3. ser andre trafikanter i øynene,
 4. lytter til trafikken, ikke musikken,
 5. venter på grønt
 6. gir fotgjengerne førsterett på fortauet,
 7. bruker lys i mørket,
 8. bruker hjelm.